کالیته جنس و رنگ

به طور کلی تمامی مجصولات چوب چین سازان از ام دی اف(MDF)، هایگلاس (High gloss) و یا نئوپان (Chipboard) ساخته می شود. شما می توانید جنس و رنگ مورد نظر طرح خود را انتخاب کرده و با ما تماس بگیرید. از آنجایی که یک از جنس ها برای استفاده در یک فضای خاص مناسب می باشد، پیشنهاد می شود که از مشاورین ما در این زمینه کمک بگیرید.

 

 

 

تمامی موارد
CPL
HPL
ام-دی-اف
نئوپان
هایگلاس

هایگلاس-18
MDF-yenicevizii-119
هایگلاس-15
MDF-foilfinish-04
ام-دی-اف-135
MDF-556-th
ام-دی-اف-160
NE-silverlines-130
ام-دی-اف-142
MDF-am382
ام-دی-اف-165
NE-cherry-165
هایگلاس-07
MDF-darksevila-166
هایگلاس-48
korean-uv-s609
ام-دی-اف-100
MDF-288-th
هایگلاس-23
MDF-wengei-157
ام-دی-اف-152
NE-ash-114
ام-دی-اف-92
MDF-231-th
ام-دی-اف-99
MDF-277-th
ام-دی-اف-93
MDF-232-th
ام-دی-اف-138
MDF-ac375
هایگلاس-26
MDF-bambo-180
هایگلاس-57
korean-uv-s368
ام-دی-اف-155
NE-zebrai-138
هایگلاس-79
hg-Chinese-107
ام-دی-اف-162
NE-brown-241
ام-دی-اف-94
MDF-235-th
نئوپان-06
MDF-antikii-176
هایگلاس-41
korean-uv-s640
هایگلاس-05
MDF-arusha-156
نئوپان-01
MDF-pembe-224
هایگلاس-08
MDF-barbi-327
ام-دی-اف-97
MDF-246-th
هایگلاس-01
MDF-foilfinish-03
هایگلاس-39
korean-uv-s661
ام-دی-اف-119
MDF-410-th
ام-دی-اف-157
NE-antiklight-173
هایگلاس-70
hg-Chinese-118
ام-دی-اف-136
MDF-615-th
ام-دی-اف-95
MDF-236-th
هایگلاس-03
MDF-linewoodi-195
هایگلاس-66
hg-Chinese-122
هایگلاس-43
korean-uv-s628
هایگلاس-68
hg-Chinese-120
هایگلاس-54
korean-uv-s520
ام-دی-اف-116
MDF-369-th
هایگلاس-21
MDF-sevilaii-131
هایگلاس-25
MDF-kayinvii-126
هایگلاس-11
MDF-walnutii-151
ام-دی-اف-111
MDF-356-th
هایگلاس-74
hg-Chinese-114
اچ-پی-ال-03
HPL-03
هایگلاس-13
MDF-foilfinish-01
ام-دی-اف-98
MDF-255-th
ام-دی-اف-132
MDF-540-th
هایگلاس-59
hg-Chinese-205
ام-دی-اف-159
NE-foilfinish-01
ام-دی-اف-137
MDF-aa334
هایگلاس-75
hg-Chinese-113
ام-دی-اف-115
MDF-368-th
هایگلاس-58
HG-chinese-207
هایگلاس-40
korean-uv-s653
ام-دی-اف-144
MDF-foilfinish-05
ام-دی-اف-120
MDF-416-th
هایگلاس-04
MDF-metalici-317
CPL
CPL-03
هایگلاس-37
korean-uv-s663
ام-دی-اف-158
NE-foilfinish-04
هایگلاس-14
MDF-aspen-118
نئوپان-09
MDF-zingana-154
هایگلاس-19
MDF-polisan-185
هایگلاس-12
MDF-maplei-112
ام-دی-اف-123
MDF-434-th
ام-دی-اف-149
NE-foilfinish-05
هایگلاس-65
hg-Chinese-124
ام-دی-اف-152
NE-white-310
CPL
CPL-01
ام-دی-اف-161
NE-abanos-155
ام-دی-اف-143
MDF-ao394
ام-دی-اف-101
MDF-328-th
ام-دی-اف-139
MDF-ad332
ام-دی-اف-145
MDF-ladin-117
نئوپان-04
MDF-mendos-178
هایگلاس-51
korean-uv-s605
ام-دی-اف-162
NE-atlantamese-163
نئوپان-07
MDF-red-330
هایگلاس-50
korean-uv-s606
هایگلاس-45
korean-uv-s623
اچ-پی-ال-05
HPL-02
ام-دی-اف-106
MDF-338-th
هایگلاس-35
korean-uv-s665
هایگلاس-کره
Korean-uv-s728
ام-دی-اف-156
NE-victoria-191
ام-دی-اف-121
MDF-425-th
هایگلاس-60
hg-Chinese-204
ام-دی-اف-134
MDF-555-th
ام-دی-اف-108
MDF-342-th
هایگلاس-02
MDF-pine-116
هایگلاس-63
hg-Chinese-201
هایگلاس-32
korean-uv-s720
هایگلاس-17
MDF-antikoak-189
هایگلاس-22
MDF-foilfinish-02
ام-دی-اف-113
MDF-358-th
هایگلاس-72
hg-Chinese-116
ام-دی-اف-133
MDF-546-th
ام-دی-اف-146
MDF-xp326
هایگلاس-31
korean-uv-s726
هایگلاس-64
hg-Chinese-125
هایگلاس-09
MDF-limba-145
هایگلاس-10
MDF-grey-242
هایگلاس-71
hg-Chinese-117
نئوپان-02
MDF-oaki-186
ام-دی-اف-103
MDF-335-th
هایگلاس-47
korean-uv-s617
ام-دی-اف-150
NE-green-314
هایگلاس-61
hg-Chinese-203
ام-دی-اف-140
MDF-ak340
نئوپان-03
MDF-bluefantesi-340
ام-دی-اف-102
MDF-312-th
ام-دی-اف-126
MDF-448-th
نئوپان-10
MDF-woodlight-170
هایگلاس-24
MDF-alderii-134
ام-دی-اف-154
NE-foilfinish-02
هایگلاس-62
hg-Chinese-202
هایگلاس-06
MDF-Victoria-191
هایگلاس-53
korean-uv-s521
ام-دی-اف-124
MDF-435-th
هایگلاس-42
korean-uv-s629
ام-دی-اف-122
MDF-432-th
نئوپان-08
MDF-mavi-348
ام-دی-اف-131
MDF-538-th
ام-دی-اف-110
MDF-352-th
هایگلاس-56
korean-uv-s518
ام-دی-اف-125
MDF-446-th
هایگلاس-76
hg-Chinese-112
اچ-پی-ال-02
HPL-05
هایگلاس-67
hg-Chinese-121
ام-دی-اف-117
MDF-377-th
هایگلاس-69
hg-Chinese-119
ام-دی-اف-153
NE-afraceviz-129
هایگلاس-46
korean-uv-s622
هایگلاس-48
korean-uv-s609
هایگلاس-52
korean-uv-s604
هایگلاس-44
korean-uv-s627
ام-دی-اف-107
MDF-340-th
ام-دی-اف-130
MDF-485-th
هایگلاس-30
korean-uv-s727
ام-دی-اف-104
MDF-336-th
هایگلاس-34
korean-uv-s667
هایگلاس-77
hg-Chinese-111
ام-دی-اف-112
MDF-357-th
ام-دی-اف-105
MDF-337-th
هایگلاس-38
korean-uv-s662
ام-دی-اف-147
MDF-yc385
ام-دی-اف-114
MDF-362-th
هایگلاس-27
MDF-ash-114
هایگلاس-78
hg-Chinese-108
ام-دی-اف-118
MDF-405-th
ام-دی-اف-129
MDF-466-th
ام-دی-اف-127
MDF-450-th
هایگلاس-55
korean-uv-s519
هایگلاس-20
MDF-nose-149
اچ-پی-ال-01
HPL-01
ام-دی-اف-148
MDF-ym374
هایگلاس-33
korean-uv-s670
هایگاس-کره
korean-uv-s729
ام-دی-اف-128
MDF-455-th
CPL
CPL-02
هایگلاس-16
MDF-zebranoii-139
هایگلاس-28
MDF-viola-328
هایگلاس-49
korean-uv-s608
هایگلاس-90
hg-Chinese-105
ام-دی-اف-96
MDF-247-th
اچ-پی-ال-04
HPL-04
ام-دی-اف-109
MDF-344-th
ام-دی-اف-141
MDF-al336
هایگلاس-36
korean-uv-s664
هایگلاس-29
HG-Chinese-101
هایگلاس-73
hg-Chinese-115
ام-دی-اف-151
NE-mavi-348