کالیته جنس و رنگ

به طور کلی تمامی مجصولات چوب چین سازان از ام دی اف(MDF)، هایگلاس (High gloss) و یا نئوپان (Chipboard) ساخته می شود. شما می توانید جنس و رنگ مورد نظر طرح خود را انتخاب کرده و با ما تماس بگیرید. از آنجایی که یک از جنس ها برای استفاده در یک فضای خاص مناسب می باشد، پیشنهاد می شود که از مشاورین ما در این زمینه کمک بگیرید.

 

 

 

تمامی موارد
CPL
HPL
ام-دی-اف
نئوپان
هایگلاس

هایگلاس-52
korean-uv-s604
هایگلاس-72
hg-Chinese-116
هایگلاس-06
MDF-Victoria-191
ام-دی-اف-142
MDF-am382
نئوپان-09
MDF-zingana-154
ام-دی-اف-161
NE-abanos-155
هایگلاس-19
MDF-polisan-185
هایگلاس-71
hg-Chinese-117
هایگلاس-39
korean-uv-s661
ام-دی-اف-122
MDF-432-th
هایگلاس-65
hg-Chinese-124
نئوپان-07
MDF-red-330
ام-دی-اف-159
NE-foilfinish-01
ام-دی-اف-153
NE-afraceviz-129
ام-دی-اف-92
MDF-231-th
نئوپان-10
MDF-woodlight-170
هایگلاس-02
MDF-pine-116
هایگلاس-60
hg-Chinese-204
هایگلاس-78
hg-Chinese-108
هایگلاس-20
MDF-nose-149
ام-دی-اف-115
MDF-368-th
نئوپان-04
MDF-mendos-178
هایگلاس-68
hg-Chinese-120
هایگلاس-76
hg-Chinese-112
ام-دی-اف-141
MDF-al336
هایگلاس-67
hg-Chinese-121
ام-دی-اف-108
MDF-342-th
هایگلاس-40
korean-uv-s653
CPL
CPL-01
ام-دی-اف-154
NE-foilfinish-02
ام-دی-اف-97
MDF-246-th
هایگلاس-43
korean-uv-s628
هایگلاس-63
hg-Chinese-201
هایگلاس-30
korean-uv-s727
ام-دی-اف-107
MDF-340-th
هایگلاس-48
korean-uv-s609
هایگلاس-69
hg-Chinese-119
هایگلاس-16
MDF-zebranoii-139
ام-دی-اف-136
MDF-615-th
هایگلاس-74
hg-Chinese-114
ام-دی-اف-109
MDF-344-th
هایگلاس-15
MDF-foilfinish-04
هایگلاس-66
hg-Chinese-122
ام-دی-اف-98
MDF-255-th
ام-دی-اف-116
MDF-369-th
ام-دی-اف-143
MDF-ao394
هایگلاس-62
hg-Chinese-202
هایگلاس-12
MDF-maplei-112
نئوپان-03
MDF-bluefantesi-340
ام-دی-اف-157
NE-antiklight-173
ام-دی-اف-105
MDF-337-th
ام-دی-اف-96
MDF-247-th
هایگلاس-59
hg-Chinese-205
هایگلاس-46
korean-uv-s622
هایگلاس-53
korean-uv-s521
ام-دی-اف-151
NE-mavi-348
هایگلاس-55
korean-uv-s519
اچ-پی-ال-01
HPL-01
هایگلاس-64
hg-Chinese-125
ام-دی-اف-132
MDF-540-th
هایگلاس-38
korean-uv-s662
ام-دی-اف-145
MDF-ladin-117
ام-دی-اف-150
NE-green-314
هایگلاس-14
MDF-aspen-118
هایگلاس-05
MDF-arusha-156
ام-دی-اف-110
MDF-352-th
CPL
CPL-03
ام-دی-اف-102
MDF-312-th
اچ-پی-ال-05
HPL-02
CPL
CPL-02
ام-دی-اف-126
MDF-448-th
هایگلاس-79
hg-Chinese-107
ام-دی-اف-133
MDF-546-th
ام-دی-اف-162
NE-atlantamese-163
هایگلاس-08
MDF-barbi-327
هایگلاس-34
korean-uv-s667
ام-دی-اف-100
MDF-288-th
ام-دی-اف-146
MDF-xp326
هایگلاس-22
MDF-foilfinish-02
هایگلاس-49
korean-uv-s608
ام-دی-اف-144
MDF-foilfinish-05
هایگلاس-31
korean-uv-s726
ام-دی-اف-103
MDF-335-th
ام-دی-اف-148
MDF-ym374
ام-دی-اف-165
NE-cherry-165
هایگلاس-17
MDF-antikoak-189
هایگلاس-77
hg-Chinese-111
ام-دی-اف-149
NE-foilfinish-05
هایگلاس-24
MDF-alderii-134
ام-دی-اف-94
MDF-235-th
ام-دی-اف-101
MDF-328-th
نئوپان-01
MDF-pembe-224
هایگلاس-10
MDF-grey-242
هایگلاس-13
MDF-foilfinish-01
ام-دی-اف-131
MDF-538-th
ام-دی-اف-152
NE-ash-114
هایگلاس-51
korean-uv-s605
ام-دی-اف-111
MDF-356-th
ام-دی-اف-129
MDF-466-th
هایگاس-کره
korean-uv-s729
ام-دی-اف-156
NE-victoria-191
هایگلاس-09
MDF-limba-145
هایگلاس-45
korean-uv-s623
هایگلاس-23
MDF-wengei-157
هایگلاس-21
MDF-sevilaii-131
هایگلاس-کره
Korean-uv-s728
ام-دی-اف-125
MDF-446-th
هایگلاس-50
korean-uv-s606
هایگلاس-57
korean-uv-s368
هایگلاس-48
korean-uv-s609
اچ-پی-ال-03
HPL-03
هایگلاس-03
MDF-linewoodi-195
ام-دی-اف-106
MDF-338-th
هایگلاس-35
korean-uv-s665
ام-دی-اف-119
MDF-410-th
هایگلاس-04
MDF-metalici-317
ام-دی-اف-130
MDF-485-th
نئوپان-08
MDF-mavi-348
ام-دی-اف-113
MDF-358-th
هایگلاس-32
korean-uv-s720
هایگلاس-54
korean-uv-s520
هایگلاس-28
MDF-viola-328
ام-دی-اف-104
MDF-336-th
هایگلاس-01
MDF-foilfinish-03
ام-دی-اف-138
MDF-ac375
هایگلاس-26
MDF-bambo-180
ام-دی-اف-114
MDF-362-th
هایگلاس-18
MDF-yenicevizii-119
ام-دی-اف-124
MDF-435-th
هایگلاس-56
korean-uv-s518
ام-دی-اف-160
NE-silverlines-130
ام-دی-اف-99
MDF-277-th
هایگلاس-61
hg-Chinese-203
ام-دی-اف-152
NE-white-310
ام-دی-اف-135
MDF-556-th
هایگلاس-29
HG-Chinese-101
هایگلاس-36
korean-uv-s664
ام-دی-اف-118
MDF-405-th
هایگلاس-70
hg-Chinese-118
هایگلاس-42
korean-uv-s629
نئوپان-02
MDF-oaki-186
ام-دی-اف-158
NE-foilfinish-04
هایگلاس-75
hg-Chinese-113
ام-دی-اف-112
MDF-357-th
ام-دی-اف-121
MDF-425-th
ام-دی-اف-120
MDF-416-th
هایگلاس-58
HG-chinese-207
ام-دی-اف-127
MDF-450-th
اچ-پی-ال-04
HPL-04
ام-دی-اف-123
MDF-434-th
ام-دی-اف-155
NE-zebrai-138
هایگلاس-25
MDF-kayinvii-126
هایگلاس-44
korean-uv-s627
هایگلاس-73
hg-Chinese-115
ام-دی-اف-139
MDF-ad332
ام-دی-اف-137
MDF-aa334
ام-دی-اف-140
MDF-ak340
هایگلاس-41
korean-uv-s640
هایگلاس-33
korean-uv-s670
هایگلاس-07
MDF-darksevila-166
ام-دی-اف-95
MDF-236-th
ام-دی-اف-128
MDF-455-th
نئوپان-06
MDF-antikii-176
ام-دی-اف-117
MDF-377-th
هایگلاس-47
korean-uv-s617
اچ-پی-ال-02
HPL-05
هایگلاس-37
korean-uv-s663
ام-دی-اف-93
MDF-232-th
ام-دی-اف-134
MDF-555-th
ام-دی-اف-162
NE-brown-241
هایگلاس-27
MDF-ash-114
ام-دی-اف-147
MDF-yc385
هایگلاس-11
MDF-walnutii-151
هایگلاس-90
hg-Chinese-105