کالیته جنس و رنگ

به طور کلی تمامی مجصولات چوب چین سازان از ام دی اف(MDF)، هایگلاس (High gloss) و یا نئوپان (Chipboard) ساخته می شود. شما می توانید جنس و رنگ مورد نظر طرح خود را انتخاب کرده و با ما تماس بگیرید. از آنجایی که یک از جنس ها برای استفاده در یک فضای خاص مناسب می باشد، پیشنهاد می شود که از مشاورین ما در این زمینه کمک بگیرید.

 

 

 

تمامی موارد
CPL
HPL
ام-دی-اف
نئوپان
هایگلاس

هایگلاس-01
MDF-foilfinish-03
نئوپان-06
MDF-antikii-176
هایگلاس-50
korean-uv-s606
هایگلاس-62
hg-Chinese-202
ام-دی-اف-150
NE-green-314
ام-دی-اف-146
MDF-xp326
هایگاس-کره
korean-uv-s729
ام-دی-اف-95
MDF-236-th
ام-دی-اف-155
NE-zebrai-138
هایگلاس-39
korean-uv-s661
ام-دی-اف-139
MDF-ad332
هایگلاس-24
MDF-alderii-134
ام-دی-اف-121
MDF-425-th
ام-دی-اف-148
MDF-ym374
ام-دی-اف-125
MDF-446-th
ام-دی-اف-116
MDF-369-th
ام-دی-اف-145
MDF-ladin-117
ام-دی-اف-103
MDF-335-th
هایگلاس-12
MDF-maplei-112
هایگلاس-41
korean-uv-s640
ام-دی-اف-157
NE-antiklight-173
ام-دی-اف-105
MDF-337-th
اچ-پی-ال-04
HPL-04
ام-دی-اف-140
MDF-ak340
هایگلاس-28
MDF-viola-328
ام-دی-اف-109
MDF-344-th
هایگلاس-05
MDF-arusha-156
هایگلاس-06
MDF-Victoria-191
هایگلاس-38
korean-uv-s662
ام-دی-اف-165
NE-cherry-165
هایگلاس-68
hg-Chinese-120
ام-دی-اف-112
MDF-357-th
هایگلاس-45
korean-uv-s623
ام-دی-اف-101
MDF-328-th
هایگلاس-48
korean-uv-s609
ام-دی-اف-154
NE-foilfinish-02
هایگلاس-31
korean-uv-s726
هایگلاس-65
hg-Chinese-124
هایگلاس-78
hg-Chinese-108
هایگلاس-54
korean-uv-s520
هایگلاس-52
korean-uv-s604
ام-دی-اف-130
MDF-485-th
ام-دی-اف-123
MDF-434-th
ام-دی-اف-124
MDF-435-th
ام-دی-اف-104
MDF-336-th
ام-دی-اف-132
MDF-540-th
ام-دی-اف-133
MDF-546-th
هایگلاس-13
MDF-foilfinish-01
هایگلاس-59
hg-Chinese-205
هایگلاس-02
MDF-pine-116
هایگلاس-17
MDF-antikoak-189
هایگلاس-44
korean-uv-s627
ام-دی-اف-94
MDF-235-th
هایگلاس-76
hg-Chinese-112
ام-دی-اف-126
MDF-448-th
هایگلاس-07
MDF-darksevila-166
ام-دی-اف-111
MDF-356-th
ام-دی-اف-158
NE-foilfinish-04
هایگلاس-16
MDF-zebranoii-139
CPL
CPL-02
CPL
CPL-03
هایگلاس-08
MDF-barbi-327
ام-دی-اف-162
NE-atlantamese-163
ام-دی-اف-134
MDF-555-th
هایگلاس-21
MDF-sevilaii-131
ام-دی-اف-136
MDF-615-th
ام-دی-اف-156
NE-victoria-191
هایگلاس-20
MDF-nose-149
ام-دی-اف-129
MDF-466-th
ام-دی-اف-108
MDF-342-th
ام-دی-اف-128
MDF-455-th
ام-دی-اف-113
MDF-358-th
ام-دی-اف-152
NE-white-310
نئوپان-01
MDF-pembe-224
ام-دی-اف-110
MDF-352-th
نئوپان-03
MDF-bluefantesi-340
نئوپان-04
MDF-mendos-178
هایگلاس-34
korean-uv-s667
هایگلاس-60
hg-Chinese-204
ام-دی-اف-106
MDF-338-th
هایگلاس-61
hg-Chinese-203
هایگلاس-14
MDF-aspen-118
هایگلاس-10
MDF-grey-242
ام-دی-اف-115
MDF-368-th
نئوپان-07
MDF-red-330
هایگلاس-18
MDF-yenicevizii-119
ام-دی-اف-97
MDF-246-th
هایگلاس-70
hg-Chinese-118
هایگلاس-43
korean-uv-s628
هایگلاس-36
korean-uv-s664
هایگلاس-63
hg-Chinese-201
هایگلاس-27
MDF-ash-114
CPL
CPL-01
هایگلاس-کره
Korean-uv-s728
ام-دی-اف-162
NE-brown-241
هایگلاس-15
MDF-foilfinish-04
ام-دی-اف-160
NE-silverlines-130
اچ-پی-ال-03
HPL-03
ام-دی-اف-122
MDF-432-th
هایگلاس-35
korean-uv-s665
هایگلاس-19
MDF-polisan-185
هایگلاس-33
korean-uv-s670
هایگلاس-25
MDF-kayinvii-126
هایگلاس-69
hg-Chinese-119
ام-دی-اف-159
NE-foilfinish-01
ام-دی-اف-144
MDF-foilfinish-05
ام-دی-اف-120
MDF-416-th
ام-دی-اف-131
MDF-538-th
هایگلاس-40
korean-uv-s653
ام-دی-اف-147
MDF-yc385
نئوپان-08
MDF-mavi-348
اچ-پی-ال-01
HPL-01
هایگلاس-56
korean-uv-s518
ام-دی-اف-99
MDF-277-th
ام-دی-اف-149
NE-foilfinish-05
نئوپان-10
MDF-woodlight-170
هایگلاس-75
hg-Chinese-113
هایگلاس-72
hg-Chinese-116
هایگلاس-58
HG-chinese-207
ام-دی-اف-102
MDF-312-th
هایگلاس-74
hg-Chinese-114
ام-دی-اف-118
MDF-405-th
هایگلاس-49
korean-uv-s608
ام-دی-اف-153
NE-afraceviz-129
نئوپان-09
MDF-zingana-154
هایگلاس-11
MDF-walnutii-151
ام-دی-اف-143
MDF-ao394
هایگلاس-79
hg-Chinese-107
هایگلاس-57
korean-uv-s368
ام-دی-اف-137
MDF-aa334
ام-دی-اف-107
MDF-340-th
هایگلاس-48
korean-uv-s609
هایگلاس-67
hg-Chinese-121
ام-دی-اف-138
MDF-ac375
هایگلاس-64
hg-Chinese-125
هایگلاس-77
hg-Chinese-111
هایگلاس-30
korean-uv-s727
هایگلاس-03
MDF-linewoodi-195
هایگلاس-42
korean-uv-s629
ام-دی-اف-93
MDF-232-th
هایگلاس-53
korean-uv-s521
هایگلاس-90
hg-Chinese-105
ام-دی-اف-142
MDF-am382
اچ-پی-ال-05
HPL-02
هایگلاس-22
MDF-foilfinish-02
ام-دی-اف-117
MDF-377-th
هایگلاس-51
korean-uv-s605
هایگلاس-29
HG-Chinese-101
ام-دی-اف-100
MDF-288-th
هایگلاس-71
hg-Chinese-117
هایگلاس-32
korean-uv-s720
ام-دی-اف-92
MDF-231-th
هایگلاس-26
MDF-bambo-180
ام-دی-اف-152
NE-ash-114
ام-دی-اف-161
NE-abanos-155
هایگلاس-47
korean-uv-s617
هایگلاس-46
korean-uv-s622
هایگلاس-55
korean-uv-s519
هایگلاس-66
hg-Chinese-122
هایگلاس-04
MDF-metalici-317
هایگلاس-23
MDF-wengei-157
ام-دی-اف-119
MDF-410-th
ام-دی-اف-98
MDF-255-th
ام-دی-اف-96
MDF-247-th
ام-دی-اف-141
MDF-al336
ام-دی-اف-135
MDF-556-th
ام-دی-اف-114
MDF-362-th
ام-دی-اف-127
MDF-450-th
هایگلاس-09
MDF-limba-145
هایگلاس-37
korean-uv-s663
هایگلاس-73
hg-Chinese-115
نئوپان-02
MDF-oaki-186
ام-دی-اف-151
NE-mavi-348
اچ-پی-ال-02
HPL-05