کالیته جنس و رنگ

به طور کلی تمامی مجصولات چوب چین سازان از ام دی اف(MDF)، هایگلاس (High gloss) و یا نئوپان (Chipboard) ساخته می شود. شما می توانید جنس و رنگ مورد نظر طرح خود را انتخاب کرده و با ما تماس بگیرید. از آنجایی که یک از جنس ها برای استفاده در یک فضای خاص مناسب می باشد، پیشنهاد می شود که از مشاورین ما در این زمینه کمک بگیرید.

 

 

 

تمامی موارد
CPL
HPL
ام-دی-اف
نئوپان
هایگلاس

اچ-پی-ال-03
HPL-03
هایگلاس-09
MDF-limba-145
هایگلاس-22
MDF-foilfinish-02
ام-دی-اف-117
MDF-377-th
هایگلاس-49
korean-uv-s608
هایگلاس-72
hg-Chinese-116
هایگلاس-79
hg-Chinese-107
ام-دی-اف-155
NE-zebrai-138
ام-دی-اف-99
MDF-277-th
ام-دی-اف-151
NE-mavi-348
هایگلاس-47
korean-uv-s617
هایگلاس-20
MDF-nose-149
ام-دی-اف-152
NE-ash-114
هایگلاس-61
hg-Chinese-203
ام-دی-اف-159
NE-foilfinish-01
هایگلاس-77
hg-Chinese-111
ام-دی-اف-143
MDF-ao394
ام-دی-اف-156
NE-victoria-191
ام-دی-اف-115
MDF-368-th
ام-دی-اف-137
MDF-aa334
ام-دی-اف-148
MDF-ym374
هایگلاس-08
MDF-barbi-327
ام-دی-اف-132
MDF-540-th
هایگلاس-69
hg-Chinese-119
ام-دی-اف-129
MDF-466-th
هایگلاس-11
MDF-walnutii-151
هایگلاس-67
hg-Chinese-121
هایگلاس-36
korean-uv-s664
ام-دی-اف-107
MDF-340-th
هایگلاس-42
korean-uv-s629
CPL
CPL-03
ام-دی-اف-161
NE-abanos-155
هایگلاس-16
MDF-zebranoii-139
هایگلاس-27
MDF-ash-114
هایگلاس-15
MDF-foilfinish-04
ام-دی-اف-152
NE-white-310
هایگلاس-07
MDF-darksevila-166
ام-دی-اف-93
MDF-232-th
هایگلاس-26
MDF-bambo-180
هایگلاس-78
hg-Chinese-108
هایگلاس-58
HG-chinese-207
هایگلاس-60
hg-Chinese-204
هایگلاس-51
korean-uv-s605
ام-دی-اف-96
MDF-247-th
ام-دی-اف-124
MDF-435-th
ام-دی-اف-120
MDF-416-th
هایگلاس-50
korean-uv-s606
ام-دی-اف-128
MDF-455-th
نئوپان-02
MDF-oaki-186
هایگلاس-03
MDF-linewoodi-195
هایگلاس-63
hg-Chinese-201
هایگلاس-48
korean-uv-s609
هایگلاس-13
MDF-foilfinish-01
هایگلاس-19
MDF-polisan-185
هایگلاس-38
korean-uv-s662
ام-دی-اف-113
MDF-358-th
هایگلاس-25
MDF-kayinvii-126
نئوپان-10
MDF-woodlight-170
ام-دی-اف-140
MDF-ak340
هایگلاس-54
korean-uv-s520
هایگلاس-06
MDF-Victoria-191
ام-دی-اف-138
MDF-ac375
اچ-پی-ال-01
HPL-01
ام-دی-اف-165
NE-cherry-165
ام-دی-اف-157
NE-antiklight-173
هایگلاس-64
hg-Chinese-125
هایگلاس-66
hg-Chinese-122
ام-دی-اف-134
MDF-555-th
ام-دی-اف-118
MDF-405-th
هایگلاس-55
korean-uv-s519
ام-دی-اف-135
MDF-556-th
هایگلاس-59
hg-Chinese-205
هایگلاس-28
MDF-viola-328
ام-دی-اف-108
MDF-342-th
ام-دی-اف-158
NE-foilfinish-04
هایگلاس-17
MDF-antikoak-189
هایگلاس-31
korean-uv-s726
ام-دی-اف-111
MDF-356-th
هایگلاس-21
MDF-sevilaii-131
نئوپان-09
MDF-zingana-154
هایگلاس-32
korean-uv-s720
ام-دی-اف-92
MDF-231-th
نئوپان-06
MDF-antikii-176
CPL
CPL-02
هایگلاس-24
MDF-alderii-134
هایگلاس-74
hg-Chinese-114
نئوپان-03
MDF-bluefantesi-340
ام-دی-اف-97
MDF-246-th
ام-دی-اف-130
MDF-485-th
هایگلاس-48
korean-uv-s609
هایگلاس-52
korean-uv-s604
ام-دی-اف-162
NE-atlantamese-163
هایگلاس-73
hg-Chinese-115
هایگلاس-18
MDF-yenicevizii-119
ام-دی-اف-100
MDF-288-th
هایگلاس-34
korean-uv-s667
ام-دی-اف-136
MDF-615-th
هایگاس-کره
korean-uv-s729
ام-دی-اف-112
MDF-357-th
هایگلاس-37
korean-uv-s663
ام-دی-اف-94
MDF-235-th
هایگلاس-71
hg-Chinese-117
هایگلاس-44
korean-uv-s627
ام-دی-اف-121
MDF-425-th
ام-دی-اف-160
NE-silverlines-130
ام-دی-اف-142
MDF-am382
نئوپان-04
MDF-mendos-178
ام-دی-اف-110
MDF-352-th
هایگلاس-30
korean-uv-s727
ام-دی-اف-149
NE-foilfinish-05
هایگلاس-70
hg-Chinese-118
نئوپان-07
MDF-red-330
ام-دی-اف-104
MDF-336-th
ام-دی-اف-141
MDF-al336
هایگلاس-57
korean-uv-s368
هایگلاس-10
MDF-grey-242
هایگلاس-29
HG-Chinese-101
ام-دی-اف-109
MDF-344-th
ام-دی-اف-119
MDF-410-th
هایگلاس-43
korean-uv-s628
هایگلاس-14
MDF-aspen-118
ام-دی-اف-106
MDF-338-th
ام-دی-اف-133
MDF-546-th
هایگلاس-01
MDF-foilfinish-03
نئوپان-08
MDF-mavi-348
هایگلاس-90
hg-Chinese-105
هایگلاس-23
MDF-wengei-157
اچ-پی-ال-04
HPL-04
ام-دی-اف-105
MDF-337-th
هایگلاس-62
hg-Chinese-202
هایگلاس-68
hg-Chinese-120
CPL
CPL-01
ام-دی-اف-98
MDF-255-th
ام-دی-اف-154
NE-foilfinish-02
اچ-پی-ال-05
HPL-02
هایگلاس-35
korean-uv-s665
ام-دی-اف-150
NE-green-314
هایگلاس-53
korean-uv-s521
ام-دی-اف-131
MDF-538-th
ام-دی-اف-162
NE-brown-241
ام-دی-اف-125
MDF-446-th
هایگلاس-41
korean-uv-s640
هایگلاس-05
MDF-arusha-156
هایگلاس-02
MDF-pine-116
هایگلاس-کره
Korean-uv-s728
ام-دی-اف-147
MDF-yc385
ام-دی-اف-114
MDF-362-th
ام-دی-اف-139
MDF-ad332
ام-دی-اف-101
MDF-328-th
ام-دی-اف-95
MDF-236-th
ام-دی-اف-122
MDF-432-th
هایگلاس-75
hg-Chinese-113
هایگلاس-65
hg-Chinese-124
ام-دی-اف-153
NE-afraceviz-129
هایگلاس-12
MDF-maplei-112
ام-دی-اف-146
MDF-xp326
ام-دی-اف-145
MDF-ladin-117
ام-دی-اف-126
MDF-448-th
اچ-پی-ال-02
HPL-05
هایگلاس-45
korean-uv-s623
ام-دی-اف-123
MDF-434-th
هایگلاس-04
MDF-metalici-317
هایگلاس-76
hg-Chinese-112
ام-دی-اف-102
MDF-312-th
ام-دی-اف-127
MDF-450-th
هایگلاس-40
korean-uv-s653
ام-دی-اف-103
MDF-335-th
هایگلاس-56
korean-uv-s518
ام-دی-اف-144
MDF-foilfinish-05
هایگلاس-46
korean-uv-s622
هایگلاس-33
korean-uv-s670
ام-دی-اف-116
MDF-369-th
هایگلاس-39
korean-uv-s661
نئوپان-01
MDF-pembe-224