کالیته جنس و رنگ

به طور کلی تمامی مجصولات چوب چین سازان از ام دی اف(MDF)، هایگلاس (High gloss) و یا نئوپان (Chipboard) ساخته می شود. شما می توانید جنس و رنگ مورد نظر طرح خود را انتخاب کرده و با ما تماس بگیرید. از آنجایی که یک از جنس ها برای استفاده در یک فضای خاص مناسب می باشد، پیشنهاد می شود که از مشاورین ما در این زمینه کمک بگیرید.

 

 

 

تمامی موارد
CPL
HPL
ام-دی-اف
نئوپان
هایگلاس

CPL
CPL-02
هایگلاس-78
hg-Chinese-108
هایگلاس-48
korean-uv-s609
هایگلاس-79
hg-Chinese-107
ام-دی-اف-148
MDF-ym374
هایگلاس-90
hg-Chinese-105
ام-دی-اف-123
MDF-434-th
هایگلاس-50
korean-uv-s606
هایگلاس-53
korean-uv-s521
هایگلاس-69
hg-Chinese-119
ام-دی-اف-138
MDF-ac375
هایگلاس-11
MDF-walnutii-151
ام-دی-اف-95
MDF-236-th
اچ-پی-ال-03
HPL-03
ام-دی-اف-115
MDF-368-th
ام-دی-اف-105
MDF-337-th
هایگلاس-17
MDF-antikoak-189
هایگلاس-48
korean-uv-s609
ام-دی-اف-93
MDF-232-th
هایگلاس-41
korean-uv-s640
ام-دی-اف-147
MDF-yc385
هایگلاس-52
korean-uv-s604
هایگلاس-22
MDF-foilfinish-02
هایگلاس-28
MDF-viola-328
هایگلاس-23
MDF-wengei-157
ام-دی-اف-102
MDF-312-th
ام-دی-اف-158
NE-foilfinish-04
ام-دی-اف-145
MDF-ladin-117
نئوپان-06
MDF-antikii-176
ام-دی-اف-100
MDF-288-th
هایگلاس-76
hg-Chinese-112
ام-دی-اف-104
MDF-336-th
هایگلاس-72
hg-Chinese-116
ام-دی-اف-131
MDF-538-th
هایگلاس-12
MDF-maplei-112
هایگلاس-42
korean-uv-s629
ام-دی-اف-139
MDF-ad332
هایگاس-کره
korean-uv-s729
ام-دی-اف-109
MDF-344-th
ام-دی-اف-132
MDF-540-th
ام-دی-اف-161
NE-abanos-155
هایگلاس-16
MDF-zebranoii-139
ام-دی-اف-117
MDF-377-th
ام-دی-اف-143
MDF-ao394
نئوپان-07
MDF-red-330
ام-دی-اف-162
NE-atlantamese-163
هایگلاس-19
MDF-polisan-185
ام-دی-اف-157
NE-antiklight-173
ام-دی-اف-111
MDF-356-th
اچ-پی-ال-01
HPL-01
هایگلاس-74
hg-Chinese-114
هایگلاس-05
MDF-arusha-156
هایگلاس-31
korean-uv-s726
ام-دی-اف-130
MDF-485-th
ام-دی-اف-116
MDF-369-th
هایگلاس-20
MDF-nose-149
ام-دی-اف-142
MDF-am382
ام-دی-اف-133
MDF-546-th
هایگلاس-35
korean-uv-s665
ام-دی-اف-144
MDF-foilfinish-05
ام-دی-اف-140
MDF-ak340
هایگلاس-10
MDF-grey-242
هایگلاس-04
MDF-metalici-317
هایگلاس-73
hg-Chinese-115
هایگلاس-07
MDF-darksevila-166
هایگلاس-44
korean-uv-s627
ام-دی-اف-99
MDF-277-th
هایگلاس-27
MDF-ash-114
ام-دی-اف-98
MDF-255-th
هایگلاس-24
MDF-alderii-134
هایگلاس-70
hg-Chinese-118
هایگلاس-37
korean-uv-s663
هایگلاس-75
hg-Chinese-113
ام-دی-اف-110
MDF-352-th
اچ-پی-ال-02
HPL-05
هایگلاس-13
MDF-foilfinish-01
هایگلاس-46
korean-uv-s622
ام-دی-اف-162
NE-brown-241
ام-دی-اف-152
NE-ash-114
هایگلاس-01
MDF-foilfinish-03
نئوپان-10
MDF-woodlight-170
هایگلاس-06
MDF-Victoria-191
هایگلاس-49
korean-uv-s608
ام-دی-اف-125
MDF-446-th
هایگلاس-33
korean-uv-s670
هایگلاس-36
korean-uv-s664
هایگلاس-55
korean-uv-s519
ام-دی-اف-151
NE-mavi-348
ام-دی-اف-124
MDF-435-th
اچ-پی-ال-05
HPL-02
هایگلاس-60
hg-Chinese-204
ام-دی-اف-146
MDF-xp326
ام-دی-اف-154
NE-foilfinish-02
هایگلاس-45
korean-uv-s623
ام-دی-اف-101
MDF-328-th
ام-دی-اف-165
NE-cherry-165
نئوپان-04
MDF-mendos-178
هایگلاس-08
MDF-barbi-327
ام-دی-اف-92
MDF-231-th
CPL
CPL-03
ام-دی-اف-113
MDF-358-th
هایگلاس-25
MDF-kayinvii-126
ام-دی-اف-153
NE-afraceviz-129
هایگلاس-30
korean-uv-s727
هایگلاس-67
hg-Chinese-121
هایگلاس-09
MDF-limba-145
هایگلاس-26
MDF-bambo-180
نئوپان-09
MDF-zingana-154
ام-دی-اف-137
MDF-aa334
ام-دی-اف-121
MDF-425-th
ام-دی-اف-149
NE-foilfinish-05
هایگلاس-38
korean-uv-s662
ام-دی-اف-126
MDF-448-th
هایگلاس-64
hg-Chinese-125
هایگلاس-02
MDF-pine-116
هایگلاس-61
hg-Chinese-203
ام-دی-اف-118
MDF-405-th
ام-دی-اف-94
MDF-235-th
هایگلاس-66
hg-Chinese-122
هایگلاس-47
korean-uv-s617
ام-دی-اف-119
MDF-410-th
ام-دی-اف-150
NE-green-314
هایگلاس-56
korean-uv-s518
ام-دی-اف-112
MDF-357-th
هایگلاس-18
MDF-yenicevizii-119
هایگلاس-77
hg-Chinese-111
هایگلاس-15
MDF-foilfinish-04
هایگلاس-62
hg-Chinese-202
ام-دی-اف-122
MDF-432-th
ام-دی-اف-103
MDF-335-th
هایگلاس-34
korean-uv-s667
ام-دی-اف-106
MDF-338-th
هایگلاس-58
HG-chinese-207
هایگلاس-63
hg-Chinese-201
ام-دی-اف-156
NE-victoria-191
هایگلاس-29
HG-Chinese-101
ام-دی-اف-152
NE-white-310
هایگلاس-40
korean-uv-s653
هایگلاس-14
MDF-aspen-118
هایگلاس-43
korean-uv-s628
ام-دی-اف-97
MDF-246-th
هایگلاس-21
MDF-sevilaii-131
CPL
CPL-01
ام-دی-اف-134
MDF-555-th
ام-دی-اف-160
NE-silverlines-130
هایگلاس-51
korean-uv-s605
هایگلاس-کره
Korean-uv-s728
نئوپان-03
MDF-bluefantesi-340
ام-دی-اف-155
NE-zebrai-138
هایگلاس-03
MDF-linewoodi-195
ام-دی-اف-141
MDF-al336
هایگلاس-71
hg-Chinese-117
هایگلاس-32
korean-uv-s720
نئوپان-08
MDF-mavi-348
ام-دی-اف-96
MDF-247-th
ام-دی-اف-107
MDF-340-th
ام-دی-اف-127
MDF-450-th
ام-دی-اف-114
MDF-362-th
ام-دی-اف-120
MDF-416-th
نئوپان-01
MDF-pembe-224
نئوپان-02
MDF-oaki-186
هایگلاس-65
hg-Chinese-124
ام-دی-اف-108
MDF-342-th
هایگلاس-54
korean-uv-s520
هایگلاس-39
korean-uv-s661
ام-دی-اف-135
MDF-556-th
ام-دی-اف-159
NE-foilfinish-01
اچ-پی-ال-04
HPL-04
هایگلاس-59
hg-Chinese-205
هایگلاس-57
korean-uv-s368
ام-دی-اف-136
MDF-615-th
هایگلاس-68
hg-Chinese-120
ام-دی-اف-128
MDF-455-th
ام-دی-اف-129
MDF-466-th