کالیته جنس و رنگ

به طور کلی تمامی مجصولات چوب چین سازان از ام دی اف(MDF)، هایگلاس (High gloss) و یا نئوپان (Chipboard) ساخته می شود. شما می توانید جنس و رنگ مورد نظر طرح خود را انتخاب کرده و با ما تماس بگیرید. از آنجایی که یک از جنس ها برای استفاده در یک فضای خاص مناسب می باشد، پیشنهاد می شود که از مشاورین ما در این زمینه کمک بگیرید.

 

 

 

تمامی موارد
CPL
HPL
ام-دی-اف
نئوپان
هایگلاس

هایگلاس-76
hg-Chinese-112
نئوپان-03
MDF-bluefantesi-340
هایگلاس-28
MDF-viola-328
ام-دی-اف-102
MDF-312-th
ام-دی-اف-117
MDF-377-th
هایگلاس-29
HG-Chinese-101
ام-دی-اف-144
MDF-foilfinish-05
نئوپان-02
MDF-oaki-186
ام-دی-اف-114
MDF-362-th
ام-دی-اف-159
NE-foilfinish-01
هایگاس-کره
korean-uv-s729
ام-دی-اف-112
MDF-357-th
ام-دی-اف-92
MDF-231-th
هایگلاس-59
hg-Chinese-205
ام-دی-اف-124
MDF-435-th
هایگلاس-02
MDF-pine-116
هایگلاس-46
korean-uv-s622
هایگلاس-54
korean-uv-s520
هایگلاس-08
MDF-barbi-327
هایگلاس-53
korean-uv-s521
ام-دی-اف-122
MDF-432-th
هایگلاس-20
MDF-nose-149
نئوپان-09
MDF-zingana-154
ام-دی-اف-154
NE-foilfinish-02
ام-دی-اف-126
MDF-448-th
هایگلاس-35
korean-uv-s665
ام-دی-اف-105
MDF-337-th
هایگلاس-69
hg-Chinese-119
هایگلاس-13
MDF-foilfinish-01
هایگلاس-50
korean-uv-s606
ام-دی-اف-118
MDF-405-th
هایگلاس-67
hg-Chinese-121
هایگلاس-58
HG-chinese-207
هایگلاس-کره
Korean-uv-s728
هایگلاس-27
MDF-ash-114
هایگلاس-43
korean-uv-s628
هایگلاس-55
korean-uv-s519
ام-دی-اف-138
MDF-ac375
هایگلاس-71
hg-Chinese-117
هایگلاس-72
hg-Chinese-116
هایگلاس-79
hg-Chinese-107
هایگلاس-18
MDF-yenicevizii-119
ام-دی-اف-107
MDF-340-th
CPL
CPL-02
اچ-پی-ال-03
HPL-03
ام-دی-اف-109
MDF-344-th
ام-دی-اف-123
MDF-434-th
ام-دی-اف-142
MDF-am382
ام-دی-اف-143
MDF-ao394
ام-دی-اف-145
MDF-ladin-117
ام-دی-اف-93
MDF-232-th
ام-دی-اف-97
MDF-246-th
هایگلاس-22
MDF-foilfinish-02
هایگلاس-12
MDF-maplei-112
ام-دی-اف-98
MDF-255-th
هایگلاس-47
korean-uv-s617
ام-دی-اف-127
MDF-450-th
ام-دی-اف-136
MDF-615-th
هایگلاس-21
MDF-sevilaii-131
CPL
CPL-03
ام-دی-اف-161
NE-abanos-155
ام-دی-اف-113
MDF-358-th
ام-دی-اف-147
MDF-yc385
هایگلاس-06
MDF-Victoria-191
ام-دی-اف-132
MDF-540-th
هایگلاس-49
korean-uv-s608
ام-دی-اف-106
MDF-338-th
هایگلاس-48
korean-uv-s609
هایگلاس-77
hg-Chinese-111
هایگلاس-11
MDF-walnutii-151
ام-دی-اف-137
MDF-aa334
هایگلاس-31
korean-uv-s726
نئوپان-01
MDF-pembe-224
ام-دی-اف-101
MDF-328-th
ام-دی-اف-162
NE-atlantamese-163
ام-دی-اف-99
MDF-277-th
ام-دی-اف-111
MDF-356-th
ام-دی-اف-134
MDF-555-th
هایگلاس-73
hg-Chinese-115
هایگلاس-44
korean-uv-s627
هایگلاس-01
MDF-foilfinish-03
ام-دی-اف-146
MDF-xp326
اچ-پی-ال-02
HPL-05
هایگلاس-78
hg-Chinese-108
ام-دی-اف-135
MDF-556-th
ام-دی-اف-165
NE-cherry-165
هایگلاس-23
MDF-wengei-157
ام-دی-اف-141
MDF-al336
نئوپان-06
MDF-antikii-176
ام-دی-اف-139
MDF-ad332
هایگلاس-75
hg-Chinese-113
ام-دی-اف-96
MDF-247-th
ام-دی-اف-160
NE-silverlines-130
ام-دی-اف-103
MDF-335-th
هایگلاس-25
MDF-kayinvii-126
هایگلاس-32
korean-uv-s720
هایگلاس-74
hg-Chinese-114
هایگلاس-16
MDF-zebranoii-139
هایگلاس-65
hg-Chinese-124
ام-دی-اف-119
MDF-410-th
اچ-پی-ال-01
HPL-01
ام-دی-اف-120
MDF-416-th
ام-دی-اف-162
NE-brown-241
ام-دی-اف-104
MDF-336-th
ام-دی-اف-108
MDF-342-th
ام-دی-اف-131
MDF-538-th
ام-دی-اف-153
NE-afraceviz-129
CPL
CPL-01
هایگلاس-24
MDF-alderii-134
ام-دی-اف-116
MDF-369-th
ام-دی-اف-156
NE-victoria-191
هایگلاس-57
korean-uv-s368
ام-دی-اف-115
MDF-368-th
هایگلاس-34
korean-uv-s667
هایگلاس-14
MDF-aspen-118
ام-دی-اف-158
NE-foilfinish-04
اچ-پی-ال-04
HPL-04
هایگلاس-07
MDF-darksevila-166
هایگلاس-37
korean-uv-s663
هایگلاس-09
MDF-limba-145
هایگلاس-56
korean-uv-s518
ام-دی-اف-152
NE-white-310
هایگلاس-61
hg-Chinese-203
هایگلاس-51
korean-uv-s605
هایگلاس-41
korean-uv-s640
هایگلاس-33
korean-uv-s670
هایگلاس-45
korean-uv-s623
هایگلاس-15
MDF-foilfinish-04
ام-دی-اف-125
MDF-446-th
ام-دی-اف-157
NE-antiklight-173
نئوپان-10
MDF-woodlight-170
هایگلاس-05
MDF-arusha-156
ام-دی-اف-133
MDF-546-th
هایگلاس-04
MDF-metalici-317
هایگلاس-38
korean-uv-s662
اچ-پی-ال-05
HPL-02
ام-دی-اف-148
MDF-ym374
هایگلاس-19
MDF-polisan-185
هایگلاس-63
hg-Chinese-201
هایگلاس-60
hg-Chinese-204
ام-دی-اف-121
MDF-425-th
هایگلاس-17
MDF-antikoak-189
هایگلاس-30
korean-uv-s727
ام-دی-اف-94
MDF-235-th
ام-دی-اف-155
NE-zebrai-138
هایگلاس-39
korean-uv-s661
هایگلاس-36
korean-uv-s664
هایگلاس-52
korean-uv-s604
هایگلاس-40
korean-uv-s653
ام-دی-اف-140
MDF-ak340
ام-دی-اف-149
NE-foilfinish-05
ام-دی-اف-128
MDF-455-th
هایگلاس-42
korean-uv-s629
هایگلاس-10
MDF-grey-242
ام-دی-اف-152
NE-ash-114
هایگلاس-90
hg-Chinese-105
ام-دی-اف-150
NE-green-314
ام-دی-اف-95
MDF-236-th
هایگلاس-48
korean-uv-s609
ام-دی-اف-151
NE-mavi-348
ام-دی-اف-110
MDF-352-th
نئوپان-04
MDF-mendos-178
نئوپان-07
MDF-red-330
ام-دی-اف-100
MDF-288-th
هایگلاس-70
hg-Chinese-118
هایگلاس-68
hg-Chinese-120
ام-دی-اف-129
MDF-466-th
هایگلاس-62
hg-Chinese-202
ام-دی-اف-130
MDF-485-th
نئوپان-08
MDF-mavi-348
هایگلاس-64
hg-Chinese-125
هایگلاس-26
MDF-bambo-180
هایگلاس-66
hg-Chinese-122
هایگلاس-03
MDF-linewoodi-195